Search
Close this search box.
Search

Privacyverklaring

 

De rechten van u als betrokkene
Als persoon die van de verwerking van gegevens betroffen is, heeft u het recht op inzage (Art. 15 AVG), rectificatie (Art. 16 AVG), gegevenswissing (Art. 17 AVG), beperking van de verwerking (Art. 18 AVG) alsmede overdraagbaarheid van gegevens (Art. 20 AVG).

Heeft u met de verwerking van uw persoonsgegevens door ons ingestemd, heeft u te allen tijde het recht, om deze toestemming terug te trekken. Op de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens tot een herroeping heeft het herroepen geen invloed. Evenzomin is dit van invloed op een verdere verwerking van deze gegevens wegens een andere rechtsgrond, zoals het voldoen aan wettelijke verplichtingen (zie ook afdeling „Beginselen van de verwerking“).

Recht van bezwaar
U heeft het recht vanwege met een specifieke situatie verband houdende redenen te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die u betreffen, dewelke op basis van artikel 6, lid 1 e) AVG (gegevensverwerking door overheidsinstanties ) of artikel 6 lid 1 f) AVG (verwerking noodzakelijk voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen) geschiedt. Ingeval u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens alleen verwerken, inzoverre wij daarvoor dwingend gerechtvaardigde gronden kunnen aantonen, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of inzoverre de verwerking verband houdt met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Wij verzoeken u, om uw vorderingen of verklaringen naar mogelijkheid tot het onderstaand genoemd contactadres te richten: info@youregion-emr.e

Indien u van mening bent, dat de verwerking van uw persoonsgegevens inbreuk op wettelijke voorschriften maakt, heeft u het recht op het indienen van een klacht bij een verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (Art. 77 AVG).

U kunt zich te allen tijde met een bezwaar tot de voor u verantwoordelijke toezichtautoriteit wenden. De voor u verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit is afhankelijk van de provincie of bondsland waarin uw woonplaats, uw werk ligt of waar de beweerde inbreuk is begaan. Een lijst met toezichthoudende autoriteiten (voor niet-openbare gevallen) met adres vindt u hier: https://www.bfdi.bund.de/DE/Service/Anschriften/anschriften_node.html.

 

Doel van de gegevensverwerking door de verantwoordelijke instantie en derden

Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden. Een overdracht voor uw persoonsgegevens aan derden voor andere dan de genoemde doeleinden geschiedt niet. Wij geven uw persoonsgegeven alleen aan derden verder, indien:

  • U daarmee uitdrukkelijk heeft ingestemd,
  • de verwerking voor het afhandelen van een contract met u noodzakelijk is,
  • de verwerking voor het voldoen aan een wettelijke verplichting vereist is,

de verwerking voor het behartigen van gerechtvaardigde belangen noodzakelijk is en er geen grond voor de aanname bestaat, dat u een zwaarder wegend beschermingswaardig belang bij het niet verdergeven van uw gegevens heeft.

Wissing van persoonsgegevens of verwerkingsbeperking

Wij houden ons aan de beginselen van het vermijden van gegevensverwerking en minimale gegevensverwerking. Wij bewaren persoonsgegevens daarom slechts zo lang als voor het bereiken van het hier genoemd doel noodzakelijk is of als conform de veelvoudige door de wetgever voorziene bewaartermijn is voorzien. Zodra het betreffend doel niet meer bestaat dan wel na afloop van deze termijnen worden de betreffende gegevens routinematig en overeenkomstig de wettelijke bepalingen geblokkeerd of gewist.

Registrering van algemeine informatie bij een bezoek aan onze website

Wanneer op onze website komt, wordt automatisch met behulp van cookies informatie van algemene aard geregistreerd. Deze informatie (Server-Logfiles) houden het type webbrowser in, het gebruikte besturingssysteem, de domainname van uw Internet-Service-Provider en dergelijke. Hierbij gaat het uitsluitend om informatie, die geen conclusie over uw persoon toestaan.

Deze informatie is technisch noodzakelijk, om door u opgevraagde informatie op websites correct te leveren en bij gebuik van het Internet dwingend nodig. Zij wordt in het bijzonder voor de volgende doeleinden gebruikt:

  • Waarborgen van een correcte verbindingsopbouw van de website,
  • Waarborgen van een ongestoorde gebruikmaking van onze website,
  • Evaluatie van de systeemveiligheid en -stabiliteit alsmede
  • Voor verdere administratieve doeleinden.

De verwerking van uw persoonsgevenes baseert op ons gerechtvaardigd belang uit voornoemde doeleinden voor het verzamelen van gegevens. Wij gebruiken uw gegevens niet om conclusies over uw persoon te trekken. Ontvangers van de gegevens zijn uitsluitend de verantwoordelijke functie en eventueel personen die de opdrachten verwerken.

Anonieme informatie van dit soort wordt door ons eventueel statistisch geevalueerd, om onze internetpresentatie en de daarachterstaande techniek te optimaliseren.

Cookies

a) Sessie-cookies/session-cookies

Wij passen op onze internetpresentatie zogenaamde cookies toe. Cookies zijn kleine tekstbestanden dan wel andere opslagtechnologien, die door de door u gebruikte internet-browser op uw terminal worden bewaard of opgeslagen. Door deze cookies wordt in uw individuele omvang informatie van u, zoals gegevens over uw browser of standplaats of uw IP-adres, verwerkt.

Door deze verwerking wordt onze internetsite gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger, omdat de verwerking bijvoorbeeld de presentatie van onze website in verschillende talen of het aanbod van een winkelwagenfunctie mogelijk maakt.

De rechtsgrond van deze verwerking vormt artikel 6 lid 1 lit b.) AVG, voorzover door deze cookies gegevens worden verwerkt voor het afsluiten van een contract of de afwikkeling van een contract.

Indien de verwerking niet voor het afsluiten van een contract of de afwikkeling van een contract dient, ligt ons gerechtvaardigd belang in het verbeteren van de functionaliteit van onze website. Rechtsgrond is dan artikel 6 lid 1 lit. f) AVG.

Bij het sluiten van uw internetbrowser worden deze sessie-cookies gewist.

b) Cookies van derden

In bepaalde gevallen worden op onze website ook cookies van partnerondernemingen, waarmee wij voor reclame-, analyse- of functionaliteitsdoeleinden van onze website samenwerken, toegepast.

De details hiertoe, in het bijzonder de doelstellingen en rechtsgronden van de verwerking van zulke cookies van derden, vindt u in de onderstaande informatie.

c) Mogelijkheid van wissing

U kunt het installeren van cookies door een instelling van uw internet-browser verhinderen of beperken. Eveneens kunt u reeds opgeslagen cookies te allen tijde wissen. De hiertoe nodige stappen en maatregelen zijn evenwel van uw concreet gebruikte internet-browser afhankelijk. Bij vragen maakt u daarom gebruik van de help-functie of documentatie bij uw internet-browser of u wendt zich tot de producent van de software of zijn support-afdeling. Bij zogenaamde flash-cookies kan de verwerking echter niet via de instellingen van de browser worden verboden. In plaats daarvan moet u in zo’n geval de instelling van uw flash-player veranderen. Ook de hiertoe nodige stappen en maatregelen zijn afhankelijk van de door u concreet gebruikte flash-player. Bij vragen gebruikt u daarom eveneens de helpfunctie of de documentatie van uw flash-player of u wendt zich tot de producent of gebruikers-support.

Indien u het installeren van de cookies verhindert of beperkt, kan dit echter ertoe leiden, dat niet alle functies van onze website in volle omvang kunnen worden gebruikt.

Registreren op onze website

Bij het registeren voor gebruikmaking van ons gepersonaliseerd aanbod worden enkele persoonsgegevens opgevraagd, zoals naam, adres, contact- en communicatiegegevens zoals telefoonnummer en e-mail-adres. Zodra u bij ons geregistreerd bent, heeft u toegang tot inhoud en prestaties, die wij alleen geregistreerde gebruikers aanbieden. Aangemelde gebruikers hebben bovendien de mogelijkheid, bij behoefte de bij de registratie aangegeven gegevens te allen tijde te wijzigen of te wissen. Vanzelfsprekend geven wij u bovendien te allen tijde inlichtingen over de bij ons opgeslagen persoonsgevens over u. Graag corrigeren of wissen wij deze, indien u dit wenst, voorzover geen wettelijke verplichtingen bestaan, deze te bewaren. Voor het opnemen van contact in verband hiermee gelieve u gebruik te maken van de contactmogelijkheden die aan het eind van deze privacyverklaring zijn aangegeven.

SSL-encryptie

Ter beveiliging van uw gegevens bij het versturen maken wij gebruik van encryptiemethodes volgens de laatste stand der techniek (bijv. SSL) via HTTPS.

Contactformulier / aanvraagformulier

Wanneer u ons vragen met behulp van een aanvraagformulier doet toekomen, worden de door u verstrekte gegevens inclusief de daarin aangegeven contactgegevens voor het bewerken van de aanvraag en voor het geval van vragen onzerzijds bij ons opgeslagen. Deze gegeven geven wij niet zonder uw toestemming verder.

De verwerking van de in het contactformulier verstrekte gegevens geschiedt derhalve uitsluitend op basis van uw toestemming (Art. 6 lid 1 lit. a AVG). U kunt deze toestemming te allen tijde herroepen. Het volstaat daartoe ons een eenvoudige mededeling per e-mail toe te zenden. Aan de rechtmatigheid van de tot het tijdstip van het herroepen uitgevoerde gegevensverwerking doet dit geen afbreuk.

De door u in het contactformulier vertrekte gegevens blijven bij ons, tot u verlangt dat wij de gegevens wissen, u uw toestemming tot het opslaan van de gegevens herroept of de doelstelling van de gegevensopslag wegvalt (bijv. na afsluiting van de bewerking van uw aanvraag). Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder bewaringstermijnen – gelden verder.

Gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een web-analysedient van Google Inc. (hieronder Google). Google Analytics gebruikt zogenaamde „cookies“, dat zijn tekstbestanden, die op uw computer worden geplaatst om bij te houden hoe u de website gebruikt. De door het cookie opgeslagen informatie over uw gebruik van deze website worden in de regel naar een server van Google in de Verenigde Staten van Amerika gezonden en daar opgeslagen. Wegens de activering van de IP-anonimisering op deze websites wordt uw IP-adres door Google evenwel binnen de lidstaten van de europese unie of in andere EVA-staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, vooraf verkort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het complete IP-adres aan een server van Google in de Vereinigde Staten van Amerika overgegeven en daar verkort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken, om uw gebruik van deze website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te maken en meer met de gebuikmaking van de website en van het Internet samenhangende diensten tegenover de beheerde van de website te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser gezonden IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd.

Het doel van deze gegevensverwerking bestaat erin, het gebruik van de website te evalueren en rapporten over activiteiten op de website op te stellen. Op basis van het gebruik van de website en het Internet dienen dan verdere daarmee samenhangende diensten te worden verleend. De verwerking berust op het gerechtvaardigd belang van de beheerder van de website.

U kunt het plaatsen van cookies door een desbetreffende instelling van uw browser-software verhinderen; wij wijzen er echter op, dat u in dat geval eventueel niet van alle functies van deze website gebruik kunt maken. U kunt bovendien de registratie van de gegevens die door het cookie worden verzameld en die op uw gebruikmaking van deze website betrekking hebben (incl. uw IP-adres) aan Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, door het op de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en installeren: Browser Add On voor het deactiveren van Google Analytics.

Eveneens of als alternatief tot het browser-add-on kunt u het zogenaamde tracking door Google Analytics op onze webpagina’s verbieden, door HIER TE KLIKKEN. Op deze wijze wordt een Opt-Out-cookie op uw apparaat geïnstalleerd. Daarmee wordt het verzamelen door Google Analytics voor deze website en voor deze browser in de toekomst verhinderd, zolang het cookie in uw browser geïnstalleerd blijft.

 

Gebruik van scriptbibliotheken (Google Webfonts)

Om onze contents in alle browsers correct en grafisch aantrekkelijk weer te geven, gebruiken we op deze website scriptbibliotheken en lettertypenbibliotheken zoals Google Web Fonts (https://www.google.com/webfonts/). Google Web Fonts worden gekopieerd naar de cache van uw browser om meervoudig laden te voorkomen. Als de browser de Google Web Fonts niet ondersteunt of geen toegang toestaat, wordt de inhoud in een standaardlettertype weergegeven.

Het opvragen van script- of lettertypenbibliotheken activeert automatisch een verbinding met de bibliotheekbeheerder. Daarbij is het theoretisch mogelijk – maar op dit moment ook onduidelijk of en zo ja, voor welke doeleinden – dat beheerders van zulke bibliotheken gegevens verzamelen.

Het privacybeleid van de bibliotheekbeheerder Google vindt u hier: https://www.google.com/policies/privacy/

 

Gebruik van Google Maps

Deze website maakt gebruik van Google Maps API om geografische informatie visueel aan te tonen. Bij gebruikmaking van Google Maps worden door Google ook gegevens over het gebruik van de kaartenfunctie door de bezoeker verzameld, verwerkt en gebruikt. Nadere informatie over de gegevensverwerking door Google kunt u nazien in de Google-privacy-informatie. Daar kunt u ook in het privacycentrum uw persoonlijke privacy-instellingen wijzigen.

Uitvoerige instructies voor het beheren van de eigen gegevens met betrekking tot Google-producten vindt u hier.

Gebruik van Google reCAPTCHA

Op onze website maken wij gebruik van Google reCAPTCHA voor het controleren en ter vermijding van interacties op onze website door geautomatiseerde acties, bijv. door zogenaamde bots. Hierbij gaat het om een dienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, hierna eenvoudig „Google“ genoemd.

Met de certificering volgens het EU-US-gegevensbeschermingsscherm („EU-US Privacy Shield“) https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

garandeert Google, dat de privacyvoorschriften van de EU ook bij de verwerking van gegevens in de Vereinigde Staten van Amerika in acht worden genomen.

Met behulp van deze dienst kan Google vaststellen, van welke website een aanvraag wordt verzonden en van welk IP-adres uit u de zogenaamde reCAPTCHA-invoerbox gebruikt. Naast uw IP-adres wordt door Google wellicht ook nog meer informatie geregistreerd, die voor het aanbieden en garanderen van deze dienst noodzakelijk is.

Rechtsgrond is Art. 6 lid 1 lit. f) AVG. Ons gerechtvaardigd belang ligt in de veiligheid van onze website alsmede in het afweren van ongewenste, geautomatiseerde pogingen tot toegang in de vorm van spam e.dgl.

Google biedt onder

https://policies.google.com/privacy

nadere informatie aan over de algemene omgang met de gegevens over u als gebruiker.

Ingebedde YouTube-video’s

Op sommige van onze webpagina’s nemen we YouTube-video’s op. Provider van de betreffende plugins is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Wanneer u een pagina met de plugin van YouTube bezoekt, wordt er een verbinding met de servers van Youtube opgebouwd. Daarbij wordt Youtube meegedeeld, welke pagina’s u bezoekt. Als u bent ingelogd op uw Youtube-account, kan Youtube uw surfgedrag aan u persoonlijk toewijzen. U kunt dit voorkomen door u vooraf uit te loggen van uw YouTube-account.

Als er een YouTube-video wordt gestart, maakt de provider gebruik van cookies die informatie over het gedrag van de gebruiker verzamelen.

Wie het plaatsen van cookies voor het Google Ad-programma heeft uitgeschakeld, hoeft ook bij het bekijken van YouTube-video’s geen rekening te houden met dergelijke cookies. Youtube slaat echter ook in andere cookies niet-persoonsgerichte gebruiksinformatie op. Als u dit wilt voorkomen, moet u het opslaan van cookies in uw browser blokkeren.

Meer informatie over gegevensbescherming bij „Youtube“ vindt u in de privacyverklaring van de aanbieder op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Social Plugins

Wij bieden op onze website de mogelijkheid, gebruik te maken van zogenaamde „Social-Media-Buttons“. Om uw gegevens te beschermen passen wij bij de implementering de oplossing „Shariff“ toe. Hierdoor worden deze buttons op de website alleen als grafisch element opgenomen, dat een link naar de website van de button-aanbieder bevat. Door op het grafisch element te klikken wordt u derhalve naar de diensten van de betreffende aanbieder doorverbonden. Pas dan worden uw gegevens aan de betroffen aanbieder gezonden. Indien u niet op het grafisch element klikt, vindt geen uitwisseling tussen u en de aanbieders van de Social-Media-buttons plaats. Informatie over het verzamelen en het gebruik van uw gegevens in sociale netwerken vindt u in de geldende gebruiksvoorwaarden van de betreffende aanbiedende bedrijven. Meer informatie ten aanzien van de Shariff-oplossing vindt u hier: http://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html

Wij hebben op onze website de Social-Media-buttons van de volgende ondernemingen ingezet:

  • Facebook
  • Linkedin
  • Instagram

Wijzigingen aan onze privacybepalingen

Wij behouden ons voor deze privacyverklaring aan te passen, zodat deze altijd met de actuele rechtssituatie conform is of om veranderingen in ons aanbod in de privacyverklaring te reflecteren, bij voorbeeld bij de introductie van nieuwe diensten. Voor uw nogmalig bezoek geldt dan de nieuwe privacyverklaring.

Deze privacyverklaring is opgemaakt met de privacygeneratoren van activeMind en ratgeberrecht.eu.

 

This item is filed under:

Also worth reading:

I have a question